Contacts and Links

 

 

Anton Kazakov, Office Manager: anton.kazakov@arcsofia.org

 

 

75 Vasil Petleshkov Str. 1510 Sofia, Bulgaria

Telephone: +359 2 947 9498; 

Fax: +359 2 840 1962